تبلیغات
تقسیمات نیروی هوایی جهان

تقسیمات نیروی هوایی جهان
-آبى پر رنگ: كشورهایى كه میگ-٢٩ دارند.
-آبى كم رنگ: (فكر كنم) كشورهایى كه میگ-٢٩ داشتند.

.

-آبى : كشورهایى كه بالگرد CHINOOK دارند.
-قرمز : كشورهایى كه بالگرد CHINOOK داشتند.-آبى : كشورهایى كه F-16 دارند.
-البته؛ رژیم صهیونیستى كشور محسوب نمى شود، بلكه اشغالگر محسوب مى شود.-آبى : كشور ایران تنها دارنده F-14 بعد از آمریكا است.
-قرمز: كشور آمریكا رسما از سال ٢٠٠٦ میلادى F-14 را بازنشسته كرد.-قرمز: كشورهایى كه P-3 دارند.-آبى : كشورهایى كه SU-25 دارند.
-قرمز : كشورهایى كه SU-25 داشتند.-آبى : كشورهایى كه رسما و قراردادى از فرانسه میراژ-٢٠٠٠ خریده اند
قالب آماده